logo

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Turystyka Jasło.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.12.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 1 listopada 2020 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nagrania audio nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Rabenda, a.rabenda@powiat.jaslo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 474 20 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18

Budynek spełnia minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe od strony Rynku oraz 3 awaryjne ( 1 od strony Banku i 2 od strony parkingu wewnętrznego).

Do głównego wejścia od strony ulicy Rynek prowadzi bezpośrednio chodnik.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda dostępna bezpośrednio z poziomu parkingu wewnętrznego Starostwa obsługująca 4 kondygnacje.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne.

Opis dostosowań oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych lub oznaczeń w alfabecie Braille’a

Budynek nie posiada:

  • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
  • oznaczeń kontrastowych,
  • pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze oraz 1 i 2 piętrze.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku od strony parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest załatwianie spraw w Urzędzie. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Świadczenie usługi tłumaczenia jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Dodatkowe informacje

Aktualnie trwają prace nad poprawieniem dostępności cyfrowej dokumentów PDF.